Στόχοι

Αντικείμενο του QuaAuthentic_GR είναι η αξιοποίηση της επιστήμης της μεταβολομικής, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων «εργαλείων». Σκοπός αυτού αποτελεί η ολιστική αποτίμηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων ελαιόλαδου και μελιού συγκεκριμένης γεωγραφικής και βοτανικής προέλευσης.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

• Γεωγραφική και βοτανική διαφοροποίηση διαφόρων τύπων ελαιόλαδου και μελιού με εφαρμογή σύγχρονων έναντι κλασικών τεχνικών ανάλυσης.
• Ανάδειξη καινοτομιών/πλεονεκτημάτων προτεινόμενης μεθοδολογίας, με έμφαση σε ταχείες, μη επεμβατικές, χαμηλού κόστους και ενέργειας μεθόδους.
• Δημιουργία βάσης δεδομένων για ελληνικούς τύπους ελαιόλαδου/μελιού. Αυτή θα δημιουργηθεί από τα δεδομένα που έχουν προκύψει μέσω αναλύσεων Αέριας Χρωματογραφίας (GC-MS) και Φασματοσκοπίας Υπερύθρου με Μετασχηματισμό Fourier (FT-IR). Μέσω της αξιοποίησης πολυμεταβλητών αναλύσεων (π.χ. παραγοντική ανάλυση ή κατά συστάδες) θα είναι δυνατή η ταξινόμηση άγνωστων εμπορικών προϊόντων.
• Εκπαίδευση/ευαισθητοποίηση παραγωγών και εργαζόμενων σε εταιρίες τροφίμων σε πρακτικές πρόληψης διάθεσης νοθευμένων/μη αυθεντικών τροφίμων
• Διασφάλιση της διάθεσης, σε τοπικό και διεθνές εμπόριο, γνήσιων ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, παραγόμενων με σύγχρονα πρότυπα ποιότητας.
• Βελτίωση ανταγωνιστικότητας ελληνικών προϊόντων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, αναδεικνύοντας παραμέτρους γνησιότητας ως καίριους δείκτες ποιότητας.
• Εκπαίδευση/ευαισθητοποίηση καταναλωτών αναφορικά με ζητήματα ποιότητας τροφίμων.
• Αφύπνιση επιστημονικής κοινότητας σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω έρευνας σε θέματα νοθείας τροφίμων.